Dit is onze privacyverklaring

Contactgegevens SKOD: Romboutstraat 72, Made

Verwerkingsverantwoordelijke van SKOD: dhr. O. Vermeulen

Privacy-coördinator van SKOD: dhr. P. Kwaaitaal: privacycoordinator@skod.org

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming: fg@skod.org; 0172-785075

SKOD verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. SKOD vindt verantwoord omgaan met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. SKOD is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind:

SKOD verwerkt persoonsgegevens van uw kind om onze wettelijke verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te melden als leerling op onze school, om de studievoortgang bij te houden en om uw kind in staat te stellen door te stromen naar het juiste vervolgonderwijs. Daarnaast verwerken wij gegevens van uw kind op basis van gerechtvaardigd belang. Het doel van die verwerking komt dan ten goede aan uw kind, denk daarbij aan het werken met digitaal lesmateriaal waarbij persoonsgegevens worden vastgelegd. Hierbij staan een goede beveiliging en minimale gegevensverwerking voorop. Gegevensverwerkingen die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).

Welke gegevens verwerken wij van uw kind:

Wij verwerken diverse persoonsgegevens, waarvan wij de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens en geboorteplaats. Als u weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze verplichtingen niet nakomen. De verstrekking van deze gegevens is dan ook een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij SKOD.

Welke persoonsgegevens wij van uw kind verwerken kunt u terugvinden via deze link; ‘Categorieën van persoonsgegevens‘.

Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toestemming verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens van uw kind. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in noodsituaties. SKOD zal u nooit dwingen dergelijke gegevens te overleggen.

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind:

Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat we de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen. In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van uw kind te delen met andere organisaties. Wij delen de noodzakelijke gegevens met deze zogenaamde derden als daar een grondslag voor is. Dit zijn onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, samenwerkingsverband en de accountant.

Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan digitaal lesmateriaal om leerlingen in de les te ondersteunen of een administratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van SKOD. Met deze organisaties (verwerkers) sluiten we overeenkomsten af, waarin o.a. is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Een overzicht van verwerkers waarmee wij gegevens uitwisselen kunt u bij ons opvragen. Wij zullen de gegevens van uw kind niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij de gegevens van uw kind nooit verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.

Welke rechten hebben een leerling en ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar:

Ouder(s) van leerlingen jonger dan 16 jaar en leerlingen ouder dan 16 jaar hebben een aantal rechten (overzicht rechten betrokkenen toevoegen voor link op website) als het gaat om de persoonsgegevens van de leerling (de betrokkene). Deze rechten zijn in de wet vastgelegd. Leerlingen ouder dan 16 jaar en/of ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar kunnen op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van uw kind verwerken.

Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te corrigeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van SKOD. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat deze gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens van uw kind delen en/of uitwisselen worden aangepast.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.

Tevens heeft u het recht om te vragen om de gegevens, die wij van uw kind verwerken en wij van u hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Hoe u gebruik kunt maken van deze rechten leest u hier.

SKOD zal geen besluiten nemen over uw kind, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profilering). Beslissingen worden nooit zonder menselijke tussenkomst genomen. Het volledige privacyreglement voor leerlingen kunt u hier vinden.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u altijd opheldering vragen bij onze privacy-coördinator of Functionaris voor Gegevensbescherming (zie de contactgegevens bovenaan deze toelichting). Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, dan kunt u dat melden bij Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Versie privacyverklaring:

Laatst gewijzigd dd. 04-12-2023. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op de website plaatsen wij steeds de meest recente versie.